Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ στο Θ.Ν.Π.
Μέρος Πρῶτον
α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παν τοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν. Εἰς μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

Φόρος τιμής για τον αγώνα λαϊκών που κοπιάζουν μέσα στον κόσμο για την Αλήθεια!!   ς ἱστολόγιο «Πατερικὴ Παράδοση» εἴχαμε διακρίνει, ὅτι ἐπιτελεῖται ἕνας συμφωνημένος πόλεμος λάσπης καὶ ἀμφισβήτησης κάποιων προσώπων, ἐπειδὴ μᾶλλον ἐμποδίζουν τὰ σχέδια κάποιων νὰ ἐπιβάλλουν μία προσωπικὴ γραμμὴ στὸν ἁγιοπατερικὸ ἀγῶνα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σπιλώνονται ἀδίκως εἶναι ὁ κ. Τσακίρογλου. Γι΄ αὐτὸν τὸν λόγο πήραμε τὴν πρωτοβουλία νὰ τοῦ μεταφέρουμε πολλὰ μηνύματα πιστῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν συνέχιση τῆς γραφῆς του καὶ ποὺ δὲν θεωροῦν, ὅτι ἡ σπίλωση τοῦ ὀνόματός του θὰ βλάψει τὸν ἀγῶνα.
     Χαιρόμαστε ποὺ ὁ κ. Τσακίρογλου ἀνταποκρίθηκε σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία. Ὡς ὡς ἱστολόγιο δηλώνουμε, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σπιλώνει χωρὶς ἀποδείξεις ἀνθρώπους καὶ μάλιστα γιὰ μὴ θέματα πίστεως. Ακολουθεῖ δήλωση καὶ κείμενο τοῦ κ. Τσακίρογλου.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ;;;
Διατί  κηρύττουμε   για  7  Οικουμενικές,  ενώ την  7η  την  έχουμε  απορρίψει;   
H απεικόνιση του Τριαδικού Θεού  απαγορεύεται:  Δευτερονόμιο – Λευιτικό  -  7η Οικουμενική
Δια ταύτα: ΔΕΝ εικονίζεται η αγια Τριάς 
Κατωτέρω η  μελέτη  μας:
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα ομοιώματα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, είναι απαγορευμένες απεικονίσεις, επειδή η Π. Διαθήκη απαγορεύει σε πολλά εδάφια τις εικόνες της αόρατης Θεότητας, επίσης αυτό  νομοθέτησε και η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Επιτρέπεται μόνον η απεικόνιση της καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, όταν «διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός» ήρθαν και στάθηκαν πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Επιτρέπεται  επίσης μόνο στην εικόνα των Θεοφανείων, δηλαδή στην βάπτιση του Χριστού,  όπου το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε «εν είδει περιστεράς» ή «ωσεί περιστερά».

Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια και εκτελέσεις βρέθηκαν στο κινητό του τζιχαντιστή της ΑλεξανδρούποληςΒίντεο και φωτογραφίες με βασανιστήρια και εκτελέσεις συλληφθέντων από τον ISIS, καθώς και άλλες σκηνές ακραίας βίας από τούς τζιχαντιστές, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του 32χρονου Σύρου, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Αλεξανδρούπολη και εξετάζεται η συμμετοχή του σε τρομοκρατική δράση εκτός Ελλάδος.Η υπόθεση κατέληξε στην σύλληψη του 32χρονου μετά από καταγγελίες της συζύγου του, τον περασμένο μήνα, για κακοποίηση της ίδιας και των ανήλικων παιδιών τους, αλλά σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, φαίνεται πως δεν ήταν καθόλου αδιάφορος για τις ελληνικές αρχές, καθώς από την αρχή υπήρχε για την περίπτωσή του εντολή διακριτικής παρακολούθησης.

π. Άγγ. Αγγελακόπουλος, Πατριαρχική Εικονομαχική Ασέβεια


Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου
Ἐν Πειραιεῖ  20-10-2017
Ἡ Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος
Τήν περασμένη Κυριακή, 15-10-2017, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν μνήμη τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων, πού συνεκρότησαν τήν Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό Β΄ τό 787 μ.Χ. ἐπί τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καί Εἰρήνης τῆς μητρός αὐτοῦ. Ἑόρτασε τούς Πατέρες ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατεδίκασαν τήν μεγάλη αἵρεση  τῆς εἰκονομαχίας καί τούς εἰκονομάχους, οἱ ὁποῖοι ταλαιπώρησαν τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία παραπάνω ἀπό ἕνα αἰῶνα, ἀπό τό 726 μ.Χ., ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, μέχρι τό 843 μ.Χ., ὅταν ἡ ἁγία Θεοδώρα ἀνεστήλωσε τίς ἅγιες εἰκόνες. 
Στή Σύνοδο αὐτή συμμετεῖχαν 367 Ὅσιοι καί Θεοφόροι Πατέρες ἀπό τά πέντε πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο ἐκπρόσωποι τοῦ τότε Ὀρθοδόξου Πάπα Ρώμης Ἀδριανοῦ. Μετεῖχαν, ἐπίσης, καί πολλοί μοναχοί καί ἀρχιμανδρίτες μοναστηριῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθαναν τούς 136. Στή Σύνοδο αὐτή συμμετεῖχαν πολύ μεγάλα ὀνόματα ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.ἄ.

"Οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται"Όπως είχαμε παρατηρήσει και στην ανάρτηση "ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ! ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ", οι νυν υπεύθυνοι των εκδόσεων της Αδελφότητος του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας έχουν προβεί σε "εκκαθαρίσεις" των υπέρ του Παλαιού ημερολογίου και των Παλαιοημερολογιτών τεκμηρίων στα βιβλία του μακαριστού π. Σεραφείμ Ρόουζ.
Έτσι στο πασίγνωστο βιβλίο του ευλογημένου π. Σεραφείμ "Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος" βλέπουμε στις δύο ελληνικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν να γράφονται σε ένα σημείο τα εξής:

Σημερα το απογευμα και ωρα 7 γινεται ειρηνικη συγκεντρωσι και διαμαρτυρια, μακρυα απο το κινηματοθεατρο στο παρκο της ΧΑΝΘ, απο ειρηνικους ορθοδοξους χριστιανους με την συμμετοχη σεμνων Ορθοδοξων Πατερων.

maxresdefault.jpg

Ιστολόγιο ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Δυστυχως την συγκεντρωσι μπροστα στο θεατρο την καπελωσαν τα αναρχικα στοιχεια που με τις τραμπουκικες πραξεις τους, εκθετουν το Ευαγγελιο, ο διαβοητος Κλεομενης και οι ομοιοι του, ο Θοδωριδης και ο Λαζακης. Μαζι τους συμμαχησαν και καποιοι αναρχοταλιμπαν του Ωραιοκαστρου που συνεληφθησαν για επιθεσεις τους εναντιον των αστυνομικων.

Για την θεατρική παράσταση ''Η ώρα του Διαβόλου''

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ» -- Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ Ὀκτωβρίου 2017
Ἐπειδή γίνεται μεγάλος θόρυβος μέ τήν θεατρική παράσταση πού παίζεται στήν Θεσσαλονίκη « ὥρα τοῦ διαβόλου» τοῦ Πορτογάλου ποιητή καί συγγραφέα Φερνάντο Πεσσόα (Fernando Antonio Nogueira de SeadroPessoa), ὁποῖος γεννήθηκε τό 1888 καί πέθανε τό 1935 διαλυμένος ἀπό τόν ἀλκοολισμό σέ ἡλικία 47 ἐτῶν, ἀναφέρομε ὅτι ὑπῆρξε ἐνθουσιώδης μέ τόν ἐσωτερισμό, τόν ἀποκρυφισμό, τόν ἑρμητισμό, τήν ἀριθμολογία καί τήν ἀλχημεία. Ὑπῆρξε λάτρης τοῦ νεοπαγανισμοῦ, τῆς θεοσοφίας καί τοῦ ροσιτρουσιανισμοῦ καί ἄμεσος συνεργός τοῦ γνωστοῦ σατανιστή καί ἀποκρυφιστή Aleister Crowley, ὁποῖος κατεδικάσθη στήν Ἰταλία γιά τελετουργικές δολοφονίες γυναικῶν. Πεσσόα μετέφρασε στά πορτογαλικά τό ποίημα τοῦ Crowley «Hymn to Pan».
Εἶναι γνωστό ὅτι σατανιστής Aleister Crowley ἀνῆκε στό ἑρμητικό τάγμα «Χρυσή Αὐγή» τοῦ ὁποίου ἱδρυτικό στέλεχος ἦταν Ἰρλανδός ποιητής  W. B. Yeats, τό ὁποῖον ἀναφέρει  Γ.Γ. τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου Χρυσή Αὐγή κ. Ν. Μιχαλολιάκος στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου τοῦ Ὀδυσσέως Πατεράκη, ἐκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις 1982, «Τό ἀστραφτερό σκοτάδι τοῦ ἑωσφόρου - Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Θρησκεία». Ἰδιαιτέρας μνείας πρέπει νά τύχη τό γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος ὁ κ. Ν. Μιχαλολιάκος στήν ποιητική του συλλογή «Ἡ ἐξομολόγησις ἑνός ἐθνικοῦ», ἐκδ. Νέα Σπάρτη, πού ἀνετυπώθη τό 2008ἔχει καί αὐτός ὕμνο στόν Πάνα, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Aleister Crowley, τοῦ ὁποίου τόν ὕμνο μετέφρασε στά πορτογαλικά ὁ Πεσσόα. Τά συμπεράσματα στούς ἐκλεκτούς ἀναγνῶστες καί γιά τό θεατρικό ἔργο καί γιά τόν συγγραφέα του.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 
ορθόδοξη φωνή


Ο κύβος ερρίφθη για αποτέφρωση και ευθανασία – Και η Εκκλησία κοιμάται τον ύπνο του δικαίου….


Του Μάνου Χατζηγιάννη
Μετά την αλλαγή φύλου από τα 15 πάμε για την ελεύθερη ευθανασία και ετοιμάζονται και τα πρώτα αποφρωτήρια… Και η διοικούσα Εκκλησία πάντα ακολουθεί τις καταστάσεις ασθμαίνοντας και αγκομαχώντας και ένοχα αδρανής. Η μοναδική φορά που αντέδρασε έγκαιρα ήταν όταν θίχτηκε από τα λεγόμενα Ραγκούση περι ομοφυλόφιλων Ιεραρχών…
Τη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) στον Ελαιώνα προανήγγειλε ο δήμαρχος Γ. Καμίνης προφανέστατα για τα ψηφουλάκια στη μάχη για το ποιος θα κρατήσει τα ηνία από τα απομεινάρια του ΠΑΣΟΚ.

Αποκάλυψη Μπουτάρη: «Έδινα χασίσι στη γυναίκα μου, με ιατρική συμβουλή»!


boutaris2-630x400.jpg

Αποκάλυψη Μπουτάρη: «Έδινα χασίσι στη γυναίκα μου, με ιατρική συμβουλή»!
«Φωτιές» άναψε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ μιλώντας για την προσωπική του εμπειρία σχετικά με την ιατρική χρήση της ινδικής κάνναβης.
Σχολιάζοντας το θέμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αποκάλυψε μία προσωπική ιστορία που αφορούσε την σύζυγό του η οποία είχε καρκίνο.
«Το λέω γνωρίζοντας αυτό που λέω, έδινα στην γυναίκα μου χασίσι, με ιατρική συμβουλή»!
 
scripta manent:  φαντάζομαι  εσένα τι σου  έδινε....

Το τυρί το είδατε, την φάκα με την έκδοση ηλεκτρονικής μηνιαίας κάρτας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν την είδατε…..Ο Ο.Α.Σ.Α. δηλωσε στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων τα κατωθι: 

«Τα πεδία που ορίζονται ως «τύποι δικαιούχου» και «ημερομηνία λήξης δικαιώµατος » αφορούν δικαιούχους που λαµβάνουν παροχές μετακίνησης (άνεργοι, φοιτητές, ΑΜΕΑ κτλ.), οι οποίοι δικαιούνται ελεύθερη ή µε µειωµένους τύπους κοµίστρου µετακίνηση για
ορισµένο χρονικό διάστηµα.

Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στον ΟΑΣΑ να παρακολουθεί τον αριθµό των µετακινήσεων και των δικαιούχων ανά κατηγορία. Βάσει των στοιχείων αυτών οι ∆ηµόσιοι Φορείς, υπό την εποπτεία των οποίων βρίσκονται οι δικαιούχοι, είναι υποχρεωµένοι να αποζηµιώνουν τον ΟΑΣΑ για το µεταφορικό έργο που παρέχει

Αυτό είναι το φυτό που καταστρέφει τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου


Παραδοσιακοί θεραπευτές στο πέρασμα των αιώνων το έχουν χρησιμοποιήσει ως θεραπεία για τους ασθενείς τους. Η σύγχρονη επιστήμη έχει επίσης επιβεβαιώσει τις ισχυρές φαρμακευτικές ιδιότητες του τζίντζερ/πιπερόριζα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά του καρκίνου. Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες

Ιστολόγιο Πατερική Παράδοση: ΔΗΛΩΣΗ για εκείνους που μας κατηγορούν και εκβιάζουν!Τοποθέτηση ιστολογίου π.π. σε σχόλια βλέπε άρθρο: Δήλωση κατακόμβης Κορίνθου

Πολλοί μας κατηγορούν ότι, επειδή διατυπώσαμε επιφυλάξεις για τις τοποθετήσεις κάποιων αποτειχισμένων Πατέρων περί του Παλαιού Ημερολογίου, αυτό σημαίνει πως τα βάζουμε κατά της αποτειχίσεως!
Αν είναι δυνατόν!
Διατείνονται -επί πλέον- ότι είναι αδικαιολόγητος η φημολογία ότι υπάρχει έντονη διεργασία για ένωση των αποτειχισμένων του Νέου Ημερολογίου με τους ανθρώπους που ανήκουν σε παρατάξεις του Παλαιού. Και πιέζουν ποικιλοτρόπως για να σταματήσουμε να μιλάμε!
Αυτή την πίεση την εισπράττουμε με τηλέφωνα κάποιων Πατέρων, οι οποίοι φορτικά, εκβιαστικά μας επαναλαμβάνουν να σταματήσουμε να μιλάμε γι’ αυτά, διαφορετικά θα υπάρξουν …επιπτώσεις! Είναι φανερό από e-mail και σχόλια πιστών που πρόσκεινται σ’ αυτούς, τα οποία χωρίς επιχειρήματα πιέζουν προς την ίδια κατεύθυνση! Μάλιστα ένας εκ των διαχειριστών του ιστολογίου εδέχθη τρεις τουλάχιστον φορές τον τελευταίο μήνα, απειλές για ξυλοδαρμό! Τις δύο άλλες δεν τις δημοσιεύσαμε, σήμερα όμως (τρίτη απειλή) την αναρτήσαμε στα σχετικά σχόλια, για να γίνει αντιληπτό το ήθος κάποιων.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Ξύλο απο τα ΜΑΤ στους πιστούς - βίντεο - φωτοhttps://www.youtube.com/watch?v=Hqs4Xnd-32Q

Ο π. Κλεομένης συζητάει με τον σατανιασμένο  παραγωγό

https://www.youtube.com/watch?v=nqICIy0fbMA


Δανάη Πολυχρονίου - ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ;; ΙΔΟΥ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ! Ο ΕΥΡΩΝ ΑΜΕΙΦΘΗΣΕΤΑΙ..

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
"ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΝΙΓΜΑ"!


Επειδή τον γνωρίζω χρόνια τώρα προσωπικά, δεν αποτελεί πλέον κανένα αίνιγμα για μένα...

"ΑΡΧΗ, ΑΝΔΡΑ ΔΕΙΚΝΥΣΙ" (Σοφοκλής)

ΛΥΠΑΜΑΙ!
 

Καλλιόπη Σουφλή


Προσέλκυσε το θαυμασμό και την εκτίμηση πολλών ανθρώπων, και εμού επίσης.


Ειδικά όταν είπε εκείνο το περίφημο: 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ! ΓΙ' ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ...ΟΗΕ!

 
 Το μέτρο προωθήθηκε από ένα σφιχτά συνδεδεμένο δίκτυο κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική με στενούς δεσμούς με τις μαρξιστικές τρομοκρατικές ομάδες, τους δυτικούς παγκοσμιοποιητές, τη Μόσχα και το Πεκίνο.

Ας μιλήσουμε ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ.

Ο ΟΗΕ και όλες  οι εβραιοκρατούμενοι Διεθνείς Οργανισμοί, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ... ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ... ΤΟΥ ΟΒΡΑΙΙΚΟΥ ΘΗΡΙΟΥ.

ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΗΣΑΤΑΝΑΣ.

Δεν είναι τυχαίο, πως σε ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΟΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, "ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ" ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ.

 

Ανοίγει το ζήτημα της ευθανασίας στην Ελλάδα


Ανοίγει το ζήτημα της ευθανασίας στην Ελλάδα


Αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας ενόψει του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα, θα αποτελέσει το ζήτημα της ευθανασίας στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβιβάστηκε, πριν από λίγες ημέρες, στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το έγγραφο του υπουργού διαβιβάστηκε ως απάντηση σε ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς. Ο βουλευτής επισήμαινε ότι στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των ανιάτως πασχόντων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την ευθανασία. Ως εκ τούτου η εξέταση του θέματος της ευθανασίας γίνεται με βάση τις συναφείς συνταγματικές διατάξεις, της διατάξεις της Σύμβασης περί Βιοϊατρικής και τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Στον Ποινικό Κώδικα ωστόσο γίνεται αναφορά στην ανθρωποκτονία με συναίνεση ή αλλιώς ανθρωποκτονία με οίκτο με συνέπεια να δημιουργείται σύγχυση στην ερμηνεία της διάταξης καθώς δεν είναι καθαρό αν μιλά για ευθανασία.
Ο κ. Αμυράς ανέφερε, στην ερώτησή του, πως δεν υπάρχουν σαφείς νομικές εκφάνσεις του «δικαιώματος» στο θάνατο και ζητούσε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να ενημερώσει τη Βουλή αν θα υπάρξει νομοθεσία για την ευθανασία και την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ο βουλευτής ζητούσε επίσης να ενημερωθεί σε ποιο σημείο βρίσκεται ο σχετικός διάλογος της Πολιτείας με την Εκκλησία και αν υπάρχει διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και χωρών-μελών της ΕΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού θεσμικού πλαισίου.
Στο έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης και διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 16 Οκτωβρίου, ο κ. Αμυράς ενημερώνεται ότι η συγκεκριμένη ερώτηση είχε σταλεί στον πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που είχε συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης με αντικείμενο τη σύνταξη νέου σχεδίου Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να τεθεί υπόψη των μελών της Επιτροπής. «Το εν λόγω σχέδιο Ποινικού Κώδικα παραδόθηκε στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επισημαίνεται ότι θα τύχει σχετικής μελέτης και επεξεργασίας και από την πολιτική ηγεσία», αναφέρει στο απαντητικό έγγραφο ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσθέτει ότι «ο ερωτών βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην επικείμενη διαβούλευση, με την ιδιότητα του βουλευτή αλλά και του Έλληνα πολίτη».

ΕΥΧΗ - Εἰς ὀνοματοθεσίαν νέαν ἐπί ἀλλαγῇ φύλουΤιμόθεος Ματθαιάκης (1914-1992)
 
Μητρ. Νέας ωνίας
 
Ες Εγκόλπιον Ευχολόγιον πού φέρει τό νομα το νωτέρου υπάρχει μία νέα ευχή
 
(σ.309),
 
Ες νοματοθεσίαν νέαν πί λλαγ φύλου
 
Αυτός Δέσποτα,.. Καί κατάπεμψον αυτ (αυτ) τήν χάριν Σου τήν πουράνιον, πί τ πελθούση ργανικ μεταλλαγ το φύλλου,τι η τς φύσεως βιολογική λλοίωσις ργον θαυμαστόν στί τςπανσθενος δεξις Σου καί τς νεξιχνιάστου βουλς Σου, ημες δέ,τό καινόν τοτο καί παράδοξον κπληττόμενοι, μολογομεν τήνχάριν, κηρύττομεν τόν λεον καί, τά μεγαλεά Σου διηγούμενοι, τήνΣήν φατον φιλανθρωπίαν δοξάζομεν.
 
Χαρίτωσον τόν δολον Σου (δενα, τήν δούλην Σου ..) ν τ γιασμ καί ξίωσον αυτόν (αυτήν) τηρεν τό διο σκεος σπιλον καί μωμον καί φυλάττειν τόν ρραβνα το βαπτίσματος συλον καί μόλυντον, πως προκόπτη ς τέκνον φωτός.

scripta manent: ευχαριστούμε τον Κυριάκο για το ανωτέρω ντοκουμέντο